Hasznos tudnivalók

 

A közszolgáltatás igénybevétele kötelező!

A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 38. § (1) bekezdése szerint „az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi”. Ugyanezen törvény 38. § (2.) bekezdése szerint „az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint.” A Ht. 35. § c. pontja szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egyes tartalmi elemeit”.

Mi képezi a közszolgáltatás részét?
Az Ön ingatlanán keletkező háztartási hulladékot, hetente egyszer, az ingatlan elé kihelyezett szabványos hulladékgyűjtő edényzetből elszállítjuk. A nagyméretű hulladékok elszállítására évente egyszer házhoz menő lomtalanítási programot szervezünk.

A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. korszerű hulladékkezelő eszközökkel és létesítményekkel szelektív hulladékgyűjtést valósít meg, melyet hulladékgyűjtő szigeteken és a hulladékudvarokban biztosít a lakosság számára.

Milyen kötelezettségei vannak az ingatlantulajdonosnak?
Az ingatlantulajdonos alapvető kötelezettsége a hulladék önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelő gyűjtése, a közszolgáltatás részére szabvány edényzetben történő átadása, valamint a közszolgáltatási díj megfizetése.

Milyen módon fizethető a közszolgáltatási díj?

A választható fizetési módok:

  • postai átutalásos (csekkes) formában
  • eseti átutalással valamint
  • csoportos beszedési megbízással

Amennyiben csoportos beszedési megbízással kívánja rendezni a hulladékszállításra vonatkozó díjat, kérjük, tekintse meg erre vonatkozó részletes tájékoztató levelünket.

Kérje az Önnek legmegfelelőbb fizetési módot, hogy elkerülhesse a kellemetlen fizetési felszólításokat!

Mikor kell a hulladékgyűjtő edényt kihelyezni?
Az ürítés napján reggel hat órára. A gyűjtőedényeket az ingatlan előtti közterületre, a szállítójármű által megközelíthető helyre kell kihelyezni. A kihelyezésnél figyelembe kell venni a közterület-foglalásra vonatkozó önkormányzati előírásokat is.

Mi a teendő, ha többlet hulladék keletkezik?
Az ügyfélszolgálaton vásárolható emblémás zsákban a többlethulladék az ürítés napján a zárt szabványos edényzet mellé kihelyezhető, azt a Szolgáltató elszállítja.

Mi a teendő, ha lakatlan az ingatlan?
Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele a helyi rendelet szerint azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 60 napig senki sem tartózkodik, s emiatt hulladék sem keletkezik. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal. Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban haladéktalanul köteles a Szolgáltatónak bejelenteni. Írásbeli bejelentés nélkül visszamenőleges hatállyal szüneteltetést nem lehet megállapítani, erre az időszakra az ingatlan tulajdonosa /birtokosa, használója/ a kötelező közszolgáltatásért díjfizetési kötelezettséggel tartozik. Az írásbeli bejelentés tényét a kötelezettnek kell vita esetén igazolnia.

Mi a teendő ingatlan adásvételekor?
Ingatlan tulajdonjogát érintő változásról (vétel, eladás) a közszolgáltatót írásban értesíteni kell. A bejelentést az eladónak és vevőnek egyaránt meg kell tennie a változást igazoló okirat másolatának csatolásával, illetőleg a régi és új kötelezett ügyfélszolgálaton történő személyes és együttes jelenlétével. Ugyancsak értesíteni kell a közszolgáltatót az erről szóló okirat másolatának csatolásával, ha az ingatlan használatában változás áll be. Ha az írásbeli bejelentés elmarad, az ebből eredő következmények a korábbi kötelezettet vagy annak örökösét terheli.

Kérdésével, kérésével forduljon hozzánk bizalommal, keresse fel ügyfélszolgálatainkat!